Tento portál zhromažďuje informácie o pôžičkách a zameriava sa predovšetkým na nebankový sektor, teda súkromných investorov, ktorý poskytujú pôžičky.

Pôžičky sú všeobecne povedané typom dlhu, ktorý vzniká poskytnutím finančných prostriedkov inej osobe. Podobne, ako je tomu u iných druhov dlhov, zabezpečuje pôžička redistribúciu finančných prostriedkov medzi dlžníkov a veriteľa.

Jadro pôžičky spočíva v poskytnutí určitého finančného obnosu, ktorý sa volá istina, veriteľom dlžníkovi, ktorý je povinný túto čiastku veriteľovi po určitej predom stanovenej dobe splatiť. Nastavenie splátok závisí na dohode oboch strán, ktoré v tomto finančnom vzťahu vystupujú, pričom najčastejší spôsob splácania pôžičky je jeden krát mesačne.

Veriteľovi prináleží za poskytnutie finančného obnosu dlžníkovi odmena v podobe úroku. Tento úrok je tiež predom stanovený a pohybuje sa v rozumných medziach stanovených zákonom. Aby mohli byť pôžičky lepšie zrovnané a aby nedochádzalo k omylom, bola stanovená ročná percentuálna miera nákladov (RPMN).

Čo je to RPMN?

RPMN predstavuje percentuálny podiel, ktorý je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v priebehu jedného roka. Tento podiel musí zahrnovať všetky náklady, ktoré musí dlžník vynaložiť pre získanie pôžičky.

Výpočet RPMN:

·  m – počet poskytnutých pôžičiek
·  A – výška poskytnutých pôžičiek
·  t – doba v rokoch
·  n – počet platieb
·  B – výška splátok
·  s – doba, kedy bola splátka uhradená
·  r – úroková miera

V prípade, že máte záujem o pôžičky bez potvrdenia príjmu môžete si na tejto webovej stránke vyplniť online formulár.

Komentáře nejsou povoleny.